Serbie

Back

Type of grant

Study grant

Level

Master, Doctoral

Sectors and fields of study

All

Description

Programme description

СТИПЕНДИРАЊЕ НАЈБОЉИХ СТУДЕНАТА1 СТУДИЈА ДРУГОГ И ТРЕЋЕГ СТЕПЕНА НА УНИВЕРЗИТЕТИМА ЗЕМАЉА ЧЛАНИЦA ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ И ЕВРОПСКЕ АСОЦИЈАЦИЈЕ ЗА СЛОБОДНУ ТРГОВИНУ (EFTA) И НА ВОДЕЋИМ СВЕТСКИМ УНИВЕРЗИТЕТИМА

Duration

Yearly

Grant funded by

Fond za mlade talente – Ministartstvo Omladine i Sporta Republike Srbije

Eligibility criteria

Nationality.ies – Profile

 УСЛОВИ КОЈЕ КАНДИДАТИ ТРЕБА ДА ИСПУЊАВАЈУ СУ:

 1. да су држављани Републике Србије или да имају статус избеглице;
 2. да имају пребивалиште у Републици Србији, односно боравиште – за лица која имају статус избеглице;
 3. да су положили све испите из претходних година студија;
 4. да им је просечна оцена најмање 8,50 у току основних академских студија;
 5. да нису навршили 27 година живота - за студенте студија другог степена, односно 29 година живота – за студенте студија трећег степена до датума расписивања конкурса;
 6. да су најмање једну годину основних академских студија завршили (положили све испите предвиђене програмом за ту годину студија) на акредитованој високошколској установи у Републици Србији;
 7. да су у школској 2019/2020. години уписани на годину студија другог или трећег степена на једном од универзитета земаља чланица Европске уније, Европске асоцијације за слободну трговину или на водећим светским универзитетима.

Level of study required

At least one year of Higher Education completed.

Additional terms and conditions

Листа водећих светских универзитета4 чини саставни део Конкурса и објављена је на званичној интернет презентацији Министарства омладине и спорта – www.mos.gov.rs и на званичној интернет презентацији Фонда за младе таленте – www.fondzamladetalente.rs уз текст Конкурса.

*

У зависности од висине средстава у буџету за XXXX. годину и у складу са Одлуком о образовању Фонда, биће утврђен број стипендија и висина новчаног износа стипендије.

*

У случају да број кандидата који испуњавају све услове Конкурса и имају потпуну документацију буде већи од максималног броја стипендија које се могу доделити по Конкурсу, примениће се критеријуми за селекцију кандидата по следећем редоследу и приоритету до максималног броја од 500 стипендија:

 • критеријум број 1 – респектабилност универзитета на коме се изводе студије које је кандидат уписао у школској 2019/2020. години (предност ће имати кандидати који су уписали студије на универзитету са Листе водећих светских универзитета која је саставни део Конкурса);
 • критеријум број 2 – ниво студија (предност ће имати кандидати уписани на студије трећег степена);
 • критеријум број 3 – број завршених година основних академских студија на акредитованој високошколској установи у Републици Србији (предност ће имати кандидати који су завршили целокупне основне академске студије на акредитованој високошколској установи у Републици Србији са већом просечном оценом израженом на две децимале стеченом у току основних академских студија);
 • критеријум број 4 – број досадашњих коришћења стипендија Фонда (предност ће имати кандидати који до сада нису користили стипендију или су користили мањи број пута).

Студенти који добију стипендију имају обавезу да раде у Републици Србији најмање пет година по завршетку студија/школовања или да у том року најмање три године буду пријављени и евидентирани у Националној служби за запошљавање Републике Србије.

Application process

How to apply

ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈУ СУ КАНДИДАТИ ОБАВЕЗНИ ДА ДОСТАВЕ:

 1. попуњену, својеручно потписану, пријаву на Kонкурс која треба да садржи све податке као у моделу пријаве2 (модел пријаве се налази на званичној интернет презентацији Министарства омладине и спорта – www.mos.gov.rs и на званичној интернет презентацији Фонда за младе таленте – www.fondzamladetalente.rs или се може преузети у Министарству омладине и спорта, Булевар Михајла Пупина 2, Нови Београд, Палата Србија, источно крило, канцеларија 38/приземље);
 2. уверење о држављанству (не старије од шест месеци), односно изјаву којом кандидат даје сагласност органу да прибави податке из службене евиденције (образац изјаве се налази на званичној интернет презентацији Министарства омладине и спорта – www.mos.gov.rs и на званичној интернет презентацији Фонда за младе таленте – www.fondzamladetalente.rs или се може преузети у Министарству омладине и спорта, Булевар Михајла Пупина 2, Нови Београд, Палата Србија, источно крило, канцеларија 38/приземље);
 3. фотокопију важеће личне карте, односно очитану личну карту (уколико кандидат поседује биометријску личну карту са чипом), односно документ којим се доказује статус избеглице; или копију важећег пасоша или уверење о пребивалишту;
 4. оригинал потврду универзитета о положеним свим испитима са претходних година студија уписаног студијског програма у школској XXX. години и превод потврде оверен печатом судског тумача, или оригинал потврду универзитета да је кандидат испунио све обавезе предвиђене студијским програмом за претходне године студија уписаних студијског програма у школској XXX. години и превод потврде оверен печатом судског тумача, или оригинал потврду универзитета да студијским програмом уписаних студија у школској XXX. години није предвиђено полагање испита и превод потврде оверен печатом судског тумача;
 5. за студенте другог и трећег степена студија – оверену фотокопију дипломе или уверења о завршеним основним академским студијама са просечном оценом;
 6. за студенте другог и трећег степена студија који немају завршене целокупне основне академске студије на акредитованој високошколској установи у Републици Србији уз оверену диплому или уверење о завршеним основним академским студијама у иностранству са просечном оценом и преводом документа овереним печатом судског тумача, потребно је доставити:
 • оригинал или оверену потврду факултета о најмање једној завршеној години на основним академским студијама на акредитованој високошколској установи у Републици Србији (уз напомену да су положени сви испити предвиђени студијским програмом основних академских студија за ту годину студија),

и

 • оверено уверење о положеним испитима са оствареним оценама на основним академским студијама високошколске установе на којој су завршене основне академске студије уз превод документа оверен печатом судског тумача;
 1. за студенте трећег степена студија потребно је доставити оверену фотокопију уверења или дипломе о завршеном другом степену студија (уколико је кандидат завршио други степен студија у иностранству потребно је доставити оверену фотокопију уверења или дипломе о завршеном другом степену студија уз превод документа оверен печатом судског тумача);
 2. оригинал потврду о упису3 на годину студија која се уписује у школској XXX. години на другом или трећем степену студија на једном од универзитета земаља чланица Европске уније, Европске асоцијације за слободну трговину или на водећим светским универзитетима. Неопходно је да потврда садржи да је студент уписан (enrolled), а не примљен на студије (admitted) и податак када су студије тог степена студија први пут уписане;
 3. превод потврде о упису оверен печатом судског тумача;
 4. фотокопију картице личног динарског рачуна или инструкцију или потврду банке за прилив средстава на лични динарски рачун кандидата. Текући рачун кандидата мора бити отворен на име и презиме кандидата и везан за јединствени матични број кандидата.

НАПОМЕНА: Оверена документа која су кандидати у обавези да доставе треба да буду оверена у складу са Законом о оверавању потписа, рукописа и преписа („Службени гласник РС”, бр. 93/14, 22/15 и 87/18), односно код јавног бележника или у дипломатско-конзуларним представништвима Републике Србије.

Deadline

Рок за пријаву на Конкурс је од 25. септембра до 1. новембра (2019). године.

Selection Process

Конкурсна документација се предаје на писарницу Министарства омладине и спорта или шаље поштом (обичном поштом, пошиљком са потврђеним уручењем - „А” и „АА”, пост експрес, курирском службом, доставном службом и сл.), с тим да је неопходно да конкурснадокументација послата поштом приспе на писарницу Министарства омладине и спорта у року за конкурисање.

Благовремена је и пријава послата препорученом пошиљком (са ознаком „R” и бројем пошиљке) која је предата пошти у року за конкурисање (закључно са последњим даном рока за конкурисање).

Пријаве које нису достављене у наведеном року се сматрају неблаговременим и неће бити разматране.

Недостављањем пријаве на Конкурс, конкурсна документација кандидата ће бити одбачена и неће се разматрати.

На коверти испод адресе Министарства обавезно написати: „Фонд за младе таленте - Конкурс за стипендирање студената у иностранству за школску XXX. годину”

Адреса на коју се конкурсна документација доставља:

МИНИСТАРСТВО ОМЛАДИНЕ И СПОРТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

БУЛЕВАР МИХАЈЛА ПУПИНА 2, 11070 НОВИ БЕОГРАД

Прелиминарна листа кандидата биће објављена на званичној интернет презентацији Министарства омладине и спорта – www.mos.gov.rs и на званичној интернет презентацији Фонда за младе таленте – www.fondzamladetalente.rs

Након објављивања Листе прелиминарних резултата Конкурса биће одређен период за жалбе и допуну документације у трајању од минимум седам дана од дана објављивања Листе. Све жалбе и допуне документације које пристигну у року који буде одређен и објављен заједно са Листом, биће разматране ради даљег одлучивања и усвајања Одлуке о Листи добитника стипендија по Конкурсу.

Contact

Све додатне информације можете добити путем електронске поште: fond.konkursi@mos.gov.rs или путем телефона: 011-311-0785 сваког радног дана у периоду од 9:00 до 12:00 часова. Све информације о конкурсу биће објављене на званичној интернет презентацији Министарства омладине и спорта – www.mos.gov.rs и на званичној интернет презентацији Фонда за младе таленте – www.fondzamladetalente.rs